پروفایل amin akhavan

amin akhavan کامپیوتر
1 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

 من در دبیرستان رشته کامپیوتر سال دوم 

سابقه کار (1)