پروفایل امیر حسین ضیائی

امیر حسین ضیائی برنامه نویس
2 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

برنامه نویس خندون.

سابقه کار (1)