پروفایل علی میر

علی میر اکسل excel vba
8 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

متخصص اکسل  excel

ویژوال بیسیک در اکسل vba

ماکرو نویسی در اکسل 

حسابداری با اکسل

سابقه کار (1)