پروفایل مصطفی مصطفی زاده

مصطفی مصطفی زاده تایپ
3 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

در زمینه برنامه نویسی در متلب (مسائل عمران) و تایپ تخصص دارم 

سابقه کار (1)