پروفایل مصطفی مصطفی زاده

مصطفی مصطفی زاده تایپ
3 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
2,000تومان /ساعت 10k+تومان درآمد کسب کرده
تایپمتلب و متمتیکا

در زمینه برنامه نویسی در متلب (مسائل عمران) و تایپ تخصص دارم 

سابقه کار (1)