پروفایل Nader Iranfar

Nader Iranfar مؤلف و ویراستار، طراح گرافیک
15 سال تجربه 2 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
60,000تومان /ساعت 10k+تومان درآمد کسب کرده
اسکچ sketchبرندینگپایان نامهتحقیق علمیحقوق و دستمزدطراحی گرافیکلوگومدیریت پروژهنمونه ‌خوانیویراستاری

* یک پروژه با عنوان «انتخاب یک نام» از طرف مجری به داوری گذاشته شد؛ نتیجه‌ بررسی به نفع مجری Nader Iranfar بود و رای با امتیاز کامل ثبت شد.

سابقه کار (1)