تعرفه

هزینه ها برای «کارفرما»

  • ثبت نام رایگان می باشد.
  • از کارفرما هیچ کمیسیونی بابت پروژه دریافت نمی شود.
  • هزینه اشتراک ماهانه ندارد.
  • هزینه ثبت پروژه رایگان می باشد.

هزینه ها برای «فریلنسر»

  • ثبت نام رایگان می باشد.
  • ارسال پیشنهاد رایگان می باشد.
  • هزینه اشتراک ماهانه ندارد.
  • برای پروژه های موفق ۵٪ کمیسیون کسر می گردد.